+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

Vedno dobro obveščeni ...

Objavljen je Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO)


3. 6. 2024


SPIRIT Slovenija, javna agencija je 31.5.2024 objavila JR INVEST2024-NOO.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpis/419.


Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je:

  • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti in dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,

  • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,

  • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,

  • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,

  • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev):

  • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,

  • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,

  • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.

Investicije malih in srednje velikih gospodarskih družb (v nadaljevanju: MSP) se bodo lahko izvajale na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri čemer bo investicija na območjih, ki so upravičena do prejema regionalne državne pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22 in 44/23), to je na območjih »a« in »c«, obravnavana skladno s Shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije– regionalna pomoč« (št. sheme: BE03-2632616-2024), medtem ko bo investicija na območjih t.im. »belih lis«, to je na območjih ki po isti uredbi o karti regionalne pomoči niso upravičena (v nadaljevanju: bele lise), obravnavana skladno s Shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – pomoč za naložbe za MSP« (št. sheme: BE05-2632616-2024).

Investicije velikih gospodarskih družb se bodo lahko izvajale le na območjih, ki so upravičena do prejema regionalne državne pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027, to je na območjih »a« in »c«.

Na območjih »c« karte regionalne pomoči bodo velike gospodarske družbe lahko izvajale le investicije za potrebe nove gospodarske dejavnosti. Nova gospodarska dejavnost je naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki zadeva diverzifikacijo dejavnosti gospodarske družbe, pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je gospodarska družba že opravljala (tj. druga štirimestna klasifikacija dejavnosti).

Za opredelitev velikosti gospodarske družbe se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU. Za povezano družbo se šteje tudi gospodarska družba, ki je povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU.

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj (po odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Več o pogojih majdete tukaj.

Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa 

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 9.831.354,47 EUR.

Roki in način prijave

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z navedbo »NE ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI 2024« in z nazivom in naslovom prijavitelja. Prijavitelji morajo v ta namen uporabiti OBRAZEC 10: Oddaja vloge, ki ga prilepijo na ovojnico.

Vlogo je treba dostaviti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Rok za prispetje prijav je 26. 8. 2024, do 12. ure.

Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave najkasneje na dan, ki je določen kot rok za prispetje prijav in sicer najkasneje do 12.00 ure.

Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za prispetje vlog, se kot nepravočasne s sklepom zavržejo.


Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jrinvest@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje zavezujoči. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpisi.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. 

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/razpisi.


Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpis/419.

 


Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00