+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROJEKT: RIGHT PROFESSION

30. 4. 2014


Right Profession:
PRAVI POKLIC ZA RAZVOJ /
MEGFELELŐ SZAKMÁT A FEJLŐDÉSÉRT


Pomurska gospodarska zbornica je kot vodilni partner v projektu »Right Profession« oblikovala čezmejno partnerstvo. Osnovno vodilo za oblikovanje projektnega partnerstva in odločitve za izvedbo skupnega projekta na slovenski in madžarski strani meje je bilo dejstvo, da se srečujemo s kroničnim pomanjkanjem poklicno usposobljenega kadra, ki ga podjetja potrebujejo.

Dejstvo pa je, da je odnos tistih, ki vplivajo na mladino pri odločanju za šolanje, predvsem njihovih staršev, je do poklicev oz. poklicnega usposabljanja odklonilen. Območji na obeh straneh meje se soočata s skoraj enako problematiko in skupaj lahko najdemo metode, s katerimi bomo v okolju razblinili stereotipe o posameznih poklicih in pridobili zaupanje vanje tako pri mladih kot nekoliko starejših.

Po zaključku uspešnega projekta, kjer smo za tehnične poklice navduševali osnovnošolce, smo pripravili nov projekt Right Profession II, ki se je fokusiral na promocijo poklicev med mladimi, njihovimi starši in svetovalnimi delavkami.

Več o njem lahko preberete tukaj >>>


A Muravidéki Gazdasági Kamara mint Vezető Partner kialakított egy határon átnyúló partnerséget a Right Profession című projekt érdekében. A projektpartnerek felkérésének és a határ magyar illetve szlovén oldán létrehozott közös partnerség kialakításának fő oka, tényezője az volt, hogy mindkét oldanlon találkozunk a szakképzettségel rendelkező munkaerő hiányával, amelyre a közeli vállalatoknak szüksége van.

Tény, hogy azoknak, akiknek befolyása van a pályaválasztó fiatalokra, elsősorban a szülőknek, negatív a hozzáállása a műszaki szakmákhoz. A két térség azonos gondokkal küzd, ezért közösen megtalálhatjuk a megfelelő módját annak, hogy megállítsuk az egyes szakmákról terjedő sztereotípiákat, és hogy megszerezzük a fiatalok és idősebbek bizalmát irántuk.

A sikeres projekt befejezése után, melyben az általános iskolás diákokat ösztönöztük a műszaki szakmák választására, elkészítettük az új Right Profession II projektet. Ebben a projektben a fiatalok, szüleik és tanácsadóik körében népszerűsítjük a szakmákat.

Erről bővebben itt olvashat >>


Cilji projekta

Splošni cilj projekta je zaustaviti rast števila mladih brezposelnih, ki končajo s šolanjem, a zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo dobiti službe ter tako prispevajo k strukturni brezposelnosti v regiji. Čezmejni cilj pa je predvsem okrepitev pretoka delovne sile med sosednjima državama. Seveda pa bodo naše aktivnosti v pomoč tudi tistim, ki pripravljajo proces izobraževanja, da bo ta bolje prilagojen zahtevam trga.


A projekt céljai

A projekt általános célkitűzése főként azon fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség megállítása, akik csak most fejezik be tanulmányaikat, és nem megfelelő irányú képzettségük miatt nem kapnak megfelelő munkát, ezáltal gyarapítják a munkanélküliek számát a határon átnyúló régióban. A határon átnyúló cél a két ország közötti munkaerő-áramlás növelése. Persze a mi tevékenységeink segítenek azoknak is, akik az oktatási folymatot készítik elő, hogy ez jobban alkalmazkodjon a munkaerő-piac szükségleteihez.


Projektno partnerstvo

Smo oblikovali na podlagi dolgoletnih izkušenj in sodelovanja ter je logična posledica postavljenih ciljev in vključuje ključne predstavnike delodajalcev v čezmejni regiji ter podjetniško podporno okolje. Na slovenski strani smo to Pomurska gospodarska zbornica kot vodilni partner, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Razvojni center Murska Sobota in Center idej, na madžarski pa gospodarski zbornici: Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas, ter Vladni urad županije Zala.


A projektpartnerség

A projektpartnerség - mely a projekt megvalósítása érdekében jött létre- logikus, hiszen tartalmazza a határrégió munkáltatóinak képviselőit, valamint az üzleti támogató környezetet. A magyar oldalon a Zala Megyei és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a partnerek. Szlovéniából a Muravidéki Gazdasági Kamara, a Muraszombati Területi Kézműves Kamara, a Muraszombati Fejlesztési Központ és a Center idej, azaz az Ötletek Központja.


Ciljne skupine

Glavna ciljna skupina našega projekta so mladi, ki se odločajo za svojo poklicno pot in sicer učenci 6. do 8. razreda osnovnih šol na slovenski strani ter učenci 7. in 8. razreda osnovnih šol na madžarski strani. Seveda so ciljna skupina tudi starši, ki v veliki meri odločajo o nadaljnji poti svojih otrok. Da bi projekt lahko izvajali in se približali ciljni skupini, smo k sodelovanju povabili ravnatelje, učitelje in druge ponudnike formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja, ter Zavod za zaposlovanje. Seveda pa tudi podjetja, katera bodo z izraženimi potrebami po določenih poklicnih prispevala k sistemskemu informiranju mladih o poklicih, ki imajo v tem okolju perspektivo in možnost čimprejšnje zaposlitve.


Célcsoportok

Projektünk fő célcsoportját azon fiatalok képezik, akik pályaválasztás előtt állnak, szlovén oldalon az általános iskolák 6.-8. osztályai, a magyar oldalon az általános iskolák 7. és 8. osztályos diákok. Természetesen e diákok szülei is célcsoportot képeznek, hisz nagy mértékben ők döntenek gyermekeik jövőjéről. Hogy a projektet megvalósíthassuk és megközelíthessük a célcsoportokat, együttműködésre felhívjuk az igazgatókat, tanárokat és az iskolával összefüggő egyéb személyeket – a formális és az informális szakiskolai képzés szolgáltatóit, valamint a Foglalkoztatási Intézetet. Természetesen a munkáltatókat (vállalatok, vállalkozók, kisiparosok) is, akik megfogalmazott szükségleteikkel aktívan hozzásegítenek a fiatalok tájékoztatásához azokról a környezetünkben perspektivikus szakmákról, amelyek esélyt nyújtanak a minél előbbi foglalkoztatáshoz.


Neposredni učinki projekta bodo:

 • promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev prihodnosti med mladimi, njihovimi starši ter učitelji;
 • obiski podjetij in delavnic z namenom spoznati poklice;
 • predstavitev deficitarnih poklicev v zloženkah in na sejmu;
 • razstava poklicev;
 • brošure z glavnimi rezultati analize stanja, o perspektivnih poklicih in pogojih zaposlovanja v sosednji državi;
 • predstavitev perspektivnih in deficitarnih poklicev na filmih;
 • analiza trga dela;
 • izobraževanje odraslih;
 • ter večje poznavanje razmer na obeh straneh meje skozi izmenjavo mnenj, izkušenj ter dobrih praks.

A projekt keretén belül megvalósítandó feladatok:

 • a hiányszakmák és a jövő perspektivus szakmáinak megismertetése a fiatalokkal, szüleikkel és tanáraikkal;
 • vállalkozások meglátogatása, workshop-ok a szakmákkal való megismerkedés céljából;
 • a hiányszakmák bemutatása promóciós anyagok segítségével és vásárokon;
 • a szakmák bemutatása;
 • a helyzetanalízis főbb eredményeit, a perspektivikus szakmákat és a két ország foglalkoztatási szabályozását tartalmazó kiadvány;
 • a perspektivikus és a hiányszakmák bemutatása filmen;
 • munkaerőpiaci helyzet elemzése;
 • felnőttképzések;
 • a két országban tapasztalható feltételek jobb megértése a jó gyakorlatok, tapasztalatok és vélemények cseréjén keresztül.

Financiranje RIGHT PROFESSION

Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 791.117 €, sofinanciranje iz sredstev ESRR je v višini 658.454 €.


RIGHT PROFESSION finanszírozás

A projekt összes elszámolható költsége 791.119 €, az ERFA támogatás összege 658.454 €.


Trajanje projekta

Projekt bo trajal 3 leta.


A projekt időtartama

A projekt időtartama 3 év.

 • 21. 6. 2013


  Perspektivni poklici /
  Perspektivus szakmák


 • 17. 9. 2012


  Kratki filmi o deficitarnih poklicih / Hiányszakmai kisfilmek


  Poklic zidarja:


  Kőműves szakma:


  Poklic mizarja:


  Asztalos szakma:


  Poklic ključavničarja:


  Lakatos szakma:


 • 6. 9. 2011


  Podpis pogodbe o sofinanciranju projekta, Lendava, 6. september 2011


  Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), kot organ upravljanja za Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Madžarska 2007-2013 je 6. septembra 2011 v Lendavi organizirala slavnostni podpis pogodb o sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru 2. javnega razpisa navedenega programa. Dogodka se je v imenu SVLR udeležila Hermina Golob, direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje, udeležili pa so se ga tudi programski partnerji in predstavniki vodilnih oziroma projektnih partnerjev z obeh strani meje. Direktor Pomurske gospodarske zbornice, Robert Grah, vodja projekta Right Profession – Pravi poklic za razvoj, je bil eden izmed podpisnikov.

PROJEKTI

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00